Tiesitkö, että jäteveden hukkalämmön talteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta?

Nykyisin jopa 30 % asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Tulevaisuudessa tämän käyttöveden sisältämän energian osuus kiinteistön lämpötaseesta tulee olemaan yli 50 %, kun energiatehokkuusvaatimukset kiristyvät asuinrakennuksissa. Nyt viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla. Asuinkiinteistön kokonaisenergiankulutusta voidaan pienentää merkittävästi ottamalla jätevedestä lämpöenergiaa talteen.

Suomalaiset käyttävät päivässä noin 155 litraa vettä, josta noin 40 % on lämmintä käyttövettä. Viemäriin valuu keskimäärin noin viidennes asuinrakennusten kokonaisenergiankulutuksesta, mutta tämä osuus tulee kasvamaan tulevaisuudessa vanhojen kiinteistöjen energiaremonttien johdosta. Jäteveden sisältämän lämpöenergian suhteellisen määrän kasvaessa kiinteistökohtainen jäteveden lämmön talteenotto on tulossa osaksi energia- ja kustannustehokasta rakentamista, jolla voidaan pienentää niin rakentamiskustannuksia kuin rakennuksen käytönaikaisiakin energiakustannuksia erittäin tehokkaasti.

 

lampotase-asuinkerrostalossaPuhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa on aiemmin pystytty ottamaan talteen keskitetysti kunnallisissa jäteveden puhdistuslaitoksissa ja hyödyntämään sitä osana kaukolämmön tuotannossa, mikä on myös tehnyt kaukolämmöstä entistä ekologisempaa. Nyt jäteveden lämpöenergiaa on otettavissa talteen myös kiinteistökohtaisesti, ilman että jätevettä tarvitsee ensin puhdistaa. Samalla myös vähennetään viemärivesien sisältämän lämpöenergian hävikkiä kunnallisissa viemäriverkostoissa kiinteistöjen ulkopuolella.

Jäteveden lämmön talteenotosta hyötyvät kaikki, niin energiayhtiöt kuin myös taloyhtiöt.

Energiayhtiöt saavat nykyisin käyttöönsä puhdistetun jäteveden myötä merkittävän määrän lämpöenergiaa jätevedenpuhdistamoilta, jolloin muuta lämmöntuotantoa on voitu pienentää. Energiayhtiöiden asiakkaiden kannalta jäteveden tuottaman hukkalämmön käyttäminen kaukolämmön lähteenä on ollut järkevää muun muassa ympäristöhyötyjen vuoksi. Jätevedestä on saatu pumpattua talteen lämpöä, ja samalla lämmöntuotantoa ja siitä aiheutuvia päästöjä on saatu vähennettyä.

Asuinkäytössä eniten lämmintä jätevettä tuottavat peseytyminen, keittiön ja pyykin pesuvedet. Näistä keittiön ja pyykin pesuvedet on useimmiten tuotettu asukkaan omalla taloussähköllä eikä keskitetyllä lämmöntuottojärjestelmällä. Ecowec-hybridivaihtimen avulla taloyhtiöt ja asukkaat pystyvät nyt hyödyntämään osan kiinteistön sisällä tuotetusta jäteveden lämpöenergiasta, josta saadaan talteen 30–70 %. Tätä talteenotettua lämpöenergiaa voidaan käyttää käyttöveden tai kiinteistön lämmitykseen ja se vähentää suoraan kiinteistön ostoenergian tarvetta. Jäteveden sisältämää lämpöenergiaa jää vielä kunnalliselle jätevedenpuhdistamollekin ja täten käytettäväksi myös energiayhtiöille. Kiinteistökohtaisella jäteveden lämmön talteenotolla ei näin ollen ole vaikutusta jätevedenpuhdistamoiden toimintaan. Ympäristönäkökohdista katsottuna jäteveden lämpöä kannattaa ottaa talteen niin kiinteistöissä kuin kunnallisilla jätevedenpuhdistamoillakin.

Jäteveden lämmön talteenotolla voidaan leikata kiinteistön kulutushuippuja ja tasata näin energialaitosten kuormitushuippuja. Tasaisempi lämmön kulutus ilman suuria huipputehotarpeita on myös energiayhtiöille kannattavampaa liiketoimintaa, koska huipputehojen tuottaminen talven kylmimpinä kuukausina tuotetaan pitkälti kalliilla ja ympäristöä kuormittavilla fossiilisilla polttoaineilla. Kaukolämpöverkoston kapasiteetti pystyy kattamaan myös suuremman kiinteistökannan, kun kiinteistöjen kulutushuippuja saadaan pienennettyä.

Ecowec-hybridivaihtimella kyetään hyödyntämään jätevesien sisältämää lämpöenergiaa ja ottamalla siitä lämpöä talteen jopa 70 % hyötysuhteella.

vedenkulutuksen-jakaantuminenJäteveden lämmön talteenotto on Suomessa aiheena melko uusi. EU-direktiivien ja kansallisten rakentamismääräysten kiristyessä tarvitaan yhä enemmän keinoja energian säästämiseksi. Asuinrakennukset käyttävät merkittävän osan koko Suomen energiankäytöstä, joka on katettu huomattavan tuontienergiamäärän avulla Suomen ulkopuolelta. Lisäksi asuinrakennusten käyttämän energian määrän pienentäminen tulee olemaan merkittävä askel kohti kansallisia ja globaaleja ilmastotavoitteita.

Aiemmin käyttöveden ja kiinteistön lämmitys on voitu tuottaa kaukolämmöllä, lämpöpumpulla, sähköllä tai perinteisillä lämmitysmuodoilla kuten öljylämmityksellä. Energiakustannuksiltaan halvin järjestelmä on usein ollut hankintakustannuksiltaan kallein vaihtoehto. Kustannus- ja energiatehokkaan lämmön talteenoton jätevedestä on aiemmin arveltu vaativan mustien ja harmaiden jätevesien erottelun, jolloin kyseisen järjestelmän hankintakustannukset ja takaisinmaksuajat kasvaisivat huomattavasti. Nyt markkinoilla on yksinkertainen ratkaisu, Ecowec-hybridivaihdin, johon voidaan ohjata kaikki jätevesi, eikä harmaiden ja mustien jätevesien erottelua, eikä esim. kaksoisviemäröintiä enää tarvita kiinteistöissä. Ecowec-hybridivaihdin soveltuu kaikkiin lämmitysmuotoihin lisäten samalla niiden hyötysuhteita ja käyttöikää kiinteistön lämmityksessä. Taloyhtiöiden kannattaakin tutustua ensin Ecowec-hybridivaihtimen tuottamiin säästömahdollisuuksiin, ennen kuin tekevät päätöstä kalliin lämmitysjärjestelmän uusimisesta.