Ecowec-sovellusalueet

Jätevesien lämmön talteenotto Ecowec-hybridivaihtimella tapahtuu kiinteistön sisätiloissa. Soveltuvin kohde on asuinkerrostalo tai muut monikerroksiset kiinteistöt, joissa jätevesi kulkeutuu painovoimaisesti kiinteistön pohjakerroksiin. Mahdollisia muita sovelluskohteita ovat esimerkiksi uimahallit, sairaalat, pesulat, hotellit sekä teollisuuskiinteistöt, joissa jäteveden määrä ja virtaus ovat suuria ja joissa hukataan paljon lämpöenergiaa viemäriin.

Ecowec-hybridivaihdin soveltuu käytettäväksi:
  • Asuinkiinteistöissä
  • Teollisuuslaitoksissa
  • Julkisissa rakennuksissa
  • Sairaaloissa
  • Toimistorakennuksissa
  • Uimahalleissa ja kylpylöissä

Jäteveden lämmön talteenoton sovellusalueita on useita. Jäteveden lämpöenergiaa voidaan kerätä Ecowec-hybridivaihtimella ja ohjata sitä edelleen käyttöveden esilämmitykseen, lämpöpumppujen ensiöpiirin lämmittämiseen, tuloilman esilämmitykseen ja/tai puolilämpimien tilojen lämmitykseen.  Jäteveden lämmön talteenotto voidaan kytkeä myös osaksi kiinteistön varsinaista lämmitysjärjestelmää, kuten maalämpöjärjestelmissä.

Ecowec-hybridivaihtimen käyttö ei kuitenkaan rajoitu pelkästään jäteveden lämmöntalteenottoon, kuten sen nimikin jo antaa ymmärtää. Ecowec-hybridivaihtimeen voidaan kytkeä mitä moninaisempia lämmönlähteitä sekä näiden yhdistelmiä ja niistä kerättyä lämpöenergiaa voidaan siirtää helposti ja kustannustehokkaasti erilaisiin käyttökohteisiin. Ecowec-hybridivaihtimessa voidaan jäteveden lämmön lisäksi ottaa talteen mm. uusiutuvaa energiaa, esimerkiksi aurinkolämpöä ja -sähköä. Ecowec-hybridivaihtimen monipuolisuudesta johtuen sen kustannustehokkuus lämmön talteenotossa ja uudelleenkäytössä on markkinoiden paras.

Ecowec yhdistelmät

Nykyisin Suomessa rakennettaviin uudis- ja korjausrakennuskohteisiin vaaditaan pientä kokonaisenergian kulutusta jo EU-direktiivien toimestakin. Yleisesti hyvä arkkitehtisuunnittelu, rakennusten massoittelu, ilmansuunnat, passiiviset energiansäästöratkaisut ja käytönaikainen sisäilmatarkastelu auttavat saavuttamaan uusien kiinteistöjen E-luku tavoitteet. Valitettavasti uusien kiinteistöjen suunnittelussa ei aina kuitenkaan pystytä  toteuttamaan optimaalisia suunnittelukäytäntöjä kaavoitushaasteiden johdosta, jotka pyritään kompensoimaan yleisesti eristepaksuuksia ja lämmöntalteenottoratkaisuja lisäämällä.

Suomessa vanhojen korjausrakentamiskohteiden osalta energiankulutuksen pienentäminen kustannustehokkaasti on myös osoittautunut melko haastelliseksi. Pohjoinen sijaintimme sekä ilmastomme suuret lämpötila ja kosteusvaihtelut tuovat vielä lisähaasteita rakennustekniselle suunnittelulle. Nämäkin haasteet pystytään kompensoimaan teknisillä ratkaisuilla, mutta melko yleisesti korjausrakentaminen energiatehokkuuden kannalta muodostuu liian kalliiksi.

Kaiken tämän lisäksi talotekniikalta vaaditaan mukautuvuutta erilaisiin käytönaikaisiin muutoksiin ja ennakoivaan lämmön ja sähkön käyttöön. Rakentamisessa tai saneeraamisessa on otettava huomioon niin terveys, turvallisuus ja energiatehokkuusvaatimukset varsinaisen toteutuksen laadinnassa. Nämä toimenpiteet saattavat joissakin tapauksissa tuottaa suuriakin kustannuspaineita pyrittäessä rakentamaan tai korjaamaan kohtuuhintaisia kiinteistöjä Suomessa.

Suomen rakentamisen ja energiaosaamisen yhteenliittymät ovat pohdiskelleet kuinka edetä rakentamisen ja korjausrakentamisen suositusten ja säädösten osalta. Laskemalla ja osoittamalla optimaalisia rakentamisratkaisuja myöskin Suomessa on mahdollista saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä niin rakentamisen kuin remontoinninkin osalta.

Ecowec-hybridivaihdin on monipuolisin ja kustannustehokkain ratkaisu!

Ecowec-hybridivaihdin pienentää monipuolisuutensa ja kustannustehokkuutensa johdosta juuri uusien ja korjausrakentamiskohteiden rakentamis- ja remontointikustannuksia. Tämä on osoitettu niin laskennallisesti kuin käytännön asennuskohteidenkin avulla. Ecowec-hybridivaihdin kerää lämpöä talteen myös talven kylmimpinä kuukausina ja pimeimpään vuodenaikaan, jolloin energiantarve on suurimmillaan. Yleisesti ottaen Ecowec-hybridivaihdin kerää ja tuottaa kiinteistölle talteenotettua lämpöenergiaa juuri silloin, kun sitä tarvitaan ja käytetään eniten.

Ecowec-hybridivaihdin on kytkettävissä lähes kaikkiin järjestelmä- ja lämmitysratkaisuihin tuomalla niille lisää lämpöenergiaa valituista lämmönlähteistä ja lyhentämällä samalla niiden takaisinmaksuaikaa. Soveltuvuus moniin kiinteistötyyppeihin, lämmitys- ja lämmöntalteenottoratkaisuihin mahdollistaa merkittävät kustannussäästöt kiinteistön omistajalle energian kulutuksessa.